Kế hoạch số 236/BVM-KHTH,CĐT ngày 22/2/2021. Kế hoạch hưởng ứng ngày "Đất ngập nước thế giới" năm 2021.

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẤT NGẬP NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2021

Tải về tại đây:

down icon

 

 

*Chi tiết kèm theo các Nghị định và Thông tư: 

1. Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước:

Tải về tại đây:

down icon 

2. Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày b31/8/2020 của Bộ TN & MT quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP:

Tải về tại đây:

down icon