Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 của Chính phủ. V/v về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

NGHỊ ĐỊNH

(số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 của Chính phủ)

V/v về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Tải về tại đây:

down icon