Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19-04-2011

THÔNG TƯ
Số 16/2011/TT-BYT ngày 19-04-2011 của Bộ Y tế
Về việc quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu
 

Xem chi tiết