KẾ HOẠCH

Số 42/KH-CĐN ngày 07/4/2015 của Công đoàn Ngành Y tế Bình Định.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong nữ CBCCVCLĐ ngành Y tế Bình Định

Xem chi tiết