Hiển thị # 
Tiêu đề
Chương trình số 121/Ctr-CĐN, ngày 03/10/2014 của Công đoàn ngành Y tế Bình Định. Chương trình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngà
Hướng dẫn số 41/HD-CĐN ngày 01/4/2014 của Công đoàn ngành Y tế Bình Định. V/v Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”
Hướng dẫn số 23/HD-CĐN ngày 05/3/2014 của Công đoàn ngành Y tế Bình Định. V/v Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
Kế hoạch số 06/KH-CĐN ngày 16/01/2014 của Công đoàn ngành Y tế Bình Định. V/v Triển khai phong trào thi đua xây dựng "Gia đình công nhân, viên chức, lao động thành đạt" ngành Y tế Bình Định giai đoạn 2013 - 2018
Chương trình số 22/Ctr-CĐN ngày 05/3/2014 của Công đoàn ngành Y tế Bình Định. Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2014
Kế hoạch số 16/KH-CĐN ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Công đoàn Ngành Y tế Bình Định về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014)
Kế hoạch số 15/KH-CĐN ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Công đoàn Ngành Y tế Bình Định về việc tổ chức phong trào thi đua và phát động thi đua năm 2014 trong CBCCVCLĐ ngành Y tế