Quyết định số 468/QĐ-BVM, ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bệnh viện Mắt. Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Bệnh viện Mắt Bình Định(BS)

QUYẾT ĐỊNH

Số 468/QĐ-BVM, ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bệnh viện Mắt. Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Bệnh viện Mắt Bình Định.

ICON VANBAN BVM2019

Vui lòng tải văn bản về tại đây:

down icon

 

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định