Hiển thị # 
Tiêu đề
Thông báo số 1077/TB-BVM, ngày 31/8/2021. Lịch trực thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt (06/9/2021-12/9/2021)
Thông báo số 268/TB-BVM, ngày 04/3/2021. Lịch trực thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt (08/3/2021-14/3/2021)
Thông báo số 215/TB-BVM, ngày 18/02/2021. Lịch trực thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt (22/02/2021-28/02/2021)
Thông báo số 168/TB-BVM, ngày 05/02/2021. Lịch trực thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt (17/02/2021-21/02/2021)
Thông báo số 183/TB-BVM, ngày 05/02/2021. Lịch phân công trực Phòng chống COVID-19 trong dịp Tết Xuân Tân Sửu Năm 2021 (từ 08/02 - 16/02/2021)
Số 4044/SYT-KHTC, ngày 30/12/2020. Về việc Kết quả kiểm tra, chấm điểm Bộ tiêu chí BVAT theo QĐ số 3088/QĐ-BYT.
Thông báo số 121/TB-BVM, ngày 28/01/2021. Lịch trực thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt (01/02/2021-07/02/2021)
Thông báo số 93/TB-BVM, ngày 22/01/2021. Lịch trực Code Orange tại Bệnh viện Mắt (từ 25/01-29/01/2021)
Thông báo số 66 TB-BVM, ngày 18/01/2021. Lịch trực Code Orange tại Bệnh viện Mắt (từ 18/01-22/01/2021)
Thông báo số 51 TB-BVM, ngày 14/01/2021. Lịch trực thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt(18/01-24/01/2021)