Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Công văn số 144/UBND-VX, ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định.

Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021.

Tải về tại đây:

down icon