CÔNG VĂN

Số 127/KH-CĐN ngày 03/10/2016 của Công đoàn ngành Y tế Bình Định

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBCCVCLĐ ngành Y tế.

down icon