CÔNG VĂN

Số 24/CĐN ngày 11/3/2015 của Công đoàn Ngành Y tế Bình Định.

V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2015

Xem chi tiết