CÔNG VĂN

Số 29/CĐN ngày 23/3/2015 của Công đoàn Ngành Y tế Bình Định.

V/v điều chỉnh một số nội dung trong tiêu chuẩn xét danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” ngành Y tế giai đoạn 2013 - 2018

Xem chi tiết