KẾ HOẠCH

Số 122/KH-CĐN, ngày 03/10/2014 của Công đoàn ngành Y tế Bình Định.

Triển khai tuyên truyền trong CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem chi tiết