CÔNG VĂN

Số 1719/SYT-KHTC của Sở Y tế

V/v Kết quả đánh giá tình hình thực hiện "cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp" năm 2020; thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý chất thải y tế; thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa và tái chế, tái sử dụng chất thải.

Tải về tại đây:

down icon