Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày đăng
Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế . 26 Tháng 9 2016
Quyết định số 4577/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Giảm quá tải tại các bệnh viện công lập của tỉnh Bình Định đến năm 2020. 02 Tháng 3 2016
Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND, ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 29 Tháng 2 2016
Thông báo số 180/TB-UBND ngày 14/8/2015. Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng kiêm Trưởng ban Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người 26 Tháng 8 2015
Công văn số 3006/UBND-TH ngày 29/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. V/v quy trình, thủ tục quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa và thanh lý tài sản nhà nước 10 Tháng 8 2015
Công văn số 3322/UBND-VX ngày 20/7/2015. V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong các ơ sở y tế 28 Tháng 7 2015
Công văn số 1566/UBND-NC, ngày 16/4/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô năm 2015 05 Tháng 5 2015
Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 V/v quy định chủng loại, số lượng xe chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định 14 Tháng 10 2014
Công văn số 3299/UBND-VX ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh. V/v tăng cường quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh 11 Tháng 8 2014
Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 538 /QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 201 20 Tháng 5 2014