Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày đăng
Thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn hoạt động Dược lâm sàng trong bệnh viện 12 Tháng 5 2014
Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế. Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 12 Tháng 5 2014
Thông tư số 25/2012/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 12 Tháng 5 2014
Quyết định số 4064/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thuộc Bộ Y tế 12 Tháng 5 2014
Quyết định số 4063/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế về việc quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế 12 Tháng 5 2014
Quyết định số 4059/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế 12 Tháng 5 2014
Quyết định số 4050/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế 12 Tháng 5 2014
Quyết định số 4048/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế 12 Tháng 5 2014
Ban hành Quyết định 4381/QĐ-BYT ngày 08/11/2012 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2012 12 Tháng 5 2014
Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế. Về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa 12 Tháng 5 2014