Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày đăng
Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 - 2015 08 Tháng 5 2014
Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13 tháng 7 năm 2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 08 Tháng 5 2014
Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 08 Tháng 5 2014
Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012. Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo 08 Tháng 5 2014
Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2012. Về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 08 Tháng 5 2014
Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2012. Về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 08 Tháng 5 2014
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011. Về việc qui định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch 08 Tháng 5 2014
Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011. Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 08 Tháng 5 2014
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTG ngày 28 tháng 12 năm 2011. V/v quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. 08 Tháng 5 2014
Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 08 Tháng 5 2014