Ban giám đốc

 

Giám đốc: BS-CKII Nguyễn Thanh Triết

 

Phó Giám Đốc: BS-CKI Phạm Chí Thanh