Bảng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND (Áp dụng tại BV Mắt từ ngày 28.12.2019)

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2019/QĐ-UBND

Ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định

(Áp dụng tại Bệnh viện Mắt từ ngày 28/12/2019)

Link tải về tại đây

down icon

Tải các Phụ lục đính kèm tại đây: 

1. PHỤ LỤC I: GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE

Link tải về tại đây

down icon

 

2. PHỤ LỤC II: GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH

Link tải về tại đây

down icon

 

3. PHỤ LỤC III: GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN

Link tải về tại đây

down icon

 

4. PHỤ LỤC III: GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI QĐ SỐ 67/2019/QĐ-UBND NHƯNG ĐàĐƯỢC BỘ Y TẾ XẾP TƯƠNG ĐƯƠNG

Link tải về tại đây

down icon