Kế hoạch số 06-KH/BTGĐUK, ngày 05/3/2021. Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

KẾ HOẠCH (số 06-KH/BTGĐUK, ngày 05/3/2021). 
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

 

Tải về tại đây:

down icon