Công văn số 1686/BVM-TCHCTC ngày 18/11/2023 của Bệnh viện Mắt. V/v Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế.

CÔNG VĂN
(số 1686/BVM-TCHCTC ngày 18/11/2023 của Bệnh viện Mắt)

V/v Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế.

Tải về tại đây:

down icon 

 

CÁC PHỤ LỤC BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT  BÌNH ĐỊNH

TỪ NGÀY 18/11/2023, THEO THÔNG TƯ SỐ 22/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ NGÀY 17/11/2023

Tải về tại đây:

down icon