Hiển thị # 
Tiêu đề
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/09/2020 của Chính phủ. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Nghị định Số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ: quy định về quản lý chất thải và phế liệu
Nghị định Số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
Nghị định Số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ: quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg, ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
Quyết định số 1190/QĐ-TTg, ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục trang thiết bị y tế có kết cấu đơn giản đã qua sử dụng
Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế