Thư mời số 688/TM-BVM, ngày 16/6/2023. Về việc mời chào giá: Dịch vụ tư vấn đấu thầu cho Bệnh viện Mắt Bình Định.

THÔNG BÁO
V/v mời chào giá: Dịch vụ tư vấn đấu thầu cho Bệnh viện Mắt Bình Định.

Tải về tại đây:

down icon 

PHỤ LỤC: Danh mục dịch vụ tư vấn đấu thầu đề nghị chào giá

Tải về tại đây:

down icon