Thông báo số 656/TB-BVM, ngày 12/6/2023. Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản.

THÔNG BÁO
V/v Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản.

Tải về tại đây:

down icon