Thông báo số 436/TB-BVM ngày 20/4/2023 của Bệnh viện Mắt. V/v gia hạn thời gian khảo sát và báo giá dịch vụ dọn vệ sinh thông thường tại Bệnh viện Mắt Bình Định.

THÔNG BÁO
V/v gia hạn thời gian khảo sát và báo giá dịch vụ dọn vệ sinh thông thường tại Bệnh viện Mắt Bình Định.

Tải về tại đây:

down icon