Công văn số 413/BVM-KD ngày 13/4/2023 của Bệnh viện Mắt. V/v báo giá phụ kiện dùng cho máy Phaco.

CÔNG VĂN
V/v báo giá phụ kiện dùng cho máy Phaco

Tải về tại đây:

down icon 


*Phụ lục kèm theo: 

Tải về tại đây:

down icon