Thông báo số 398/TB-BVM ngày 07/4/2023 của Bệnh viện Mắt. V/v khảo sát và báo giá dịch vụ dọn vệ sinh thông thường tại Bệnh viện Mắt Bình Định.

THÔNG BÁO
V/v khảo sát và báo giá dịch vụ dọn vệ sinh thông thường

tại Bệnh viện Mắt Bình Định

Tải về tại đây:

down icon