Thông báo số 1331/TB-BVM, ngày 27/9/2021. Về việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Cư trú

THÔNG BÁO

Về việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Cư trú

Tải về tại đây:

down icon

Kèm theo các công văn sau: 

1. Kế hoạch số 84/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Định

Tải về tại đây:

down icon

2. Luật cư trú số 68/2020/QH14:

Tải về tại đây:

down icon