Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
KẾ HOẠCH
Số 44/KH-BVM ngày 27 tháng 2 năm 2013
Về việc Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Bình Định năm 2013
 

Xem chi tiết