Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

THÔNG BÁO (Số 4044/SYT-KHTC, ngày 30/12/2020)

Về việc Kết quả kiểm tra, chấm điểm Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế

Tải về tại đây:

down icon