Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

QUYẾT ĐỊNH  (số 788/QĐ-BVM, ngày 06/8/2020)

Về việc Ban hành Quy định hình thức giao ban, hội chẩn, họp trực tuyến trong tình huống phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt Bình Định.

Tải về tại đây:

down icon

 

QUY ĐỊNH (Kèm theo Quyết định số 788)

Tải về tại đây:

down icon