Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

QUYẾT ĐỊNH  (Số 3888/QĐ-BYT, ngày 08/9/2020)

Về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới"

Tải về tại đây:

down icon

 

Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3888)

Tải về tại đây:

down icon