Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

QUYẾT ĐỊNH  (Số 3468/QĐ-BYT, ngày 07/8/2020)

Về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời  giám sát và phòng, chống COVID-19"

Tải về tại đây:

down icon

 

Hướng dẫn tạm thời  giám sát và phòng, chống COVID-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3468)

Tải về tại đây:

down icon